Kontakt


Reklamační řád

Obchodní společnost Bestsafety s.r.o., se sídlem společnosti U Břízy 588/16, 664 48 Moravany IČ: 03843718, DIČ: CZ03843718 vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8706 (dále jen „Bestsafety.cz“ nebo „Prodávající“).

 

      1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Bestsafety s.r.o., se sídlem společnosti U Břízy 588/16, 664 48 Moravany IČ: 03843718, DIČ: CZ03843718 vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8706, který upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv kupujícího z vadného plnění.

S ohledem na platnou právní úpravu se v některých případech rozlušuje kupující spotřebitel, a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podnížkami ( dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Bestsafety potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

        2. Právo kupujícího na vrácení věci i bez udání důvodu

Kupující má právo vrátit zakoupenou věc do 14 dnů od koupě bez udání důvodu za podmínky, že věc je nepoužitá, nepoškozená a v původním obalu s veškerým příslušenstvím

         3. Rozsah odpovědnosti za vadné plnění

Společnost Bestsafety.cz odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc při převzetí nemá vady, zejména že:

V případě, že zakoupená věc při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

          4. Kupují není dále oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

          5. Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od jejích převzetí kupujícím (reklamace).

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

          6. Vyřízení reklamace

Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního zařízení kompletní. Dále přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje v reklamačním formuláři. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a / nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení odpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kde byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

        7. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží o reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho části.

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží v případě, že zboží není předáno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

        8. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Společnost Bestsafety.cz informuje kupujícího o vbízení reklamace prostřednictvím elektronické pošty na kupujícím uvedenou adresu e-mail.

Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou e – mailem potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace,potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

      10. Závěrečná ustanovení

Ustanovení tohoto reklamačního řádu se použije přiměřeně, podle charakteru služby, pokud něco jiného nevyplývá z platných právních předpisů nebo příslušných podmínek poskytování těchto službách.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti 1.4.2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.